Moni-Pol ROZPUSZCZALNIK NITRO S- TECHNICZNY 500ml

10,00  z VAT

Brak w magazynie

ROZPUSZCZALNIK NITRO TECHNICZNE

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp., jako zmywacz, czyści narzędzia malarskie.

H225 Wysoce łatwopalna ciecz.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie.

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

P102 Chronić przed dziećmi.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P501 Zawartość oraz pojemnik usuwać do: składować w miejscu do tego przeznaczonym lub/i poddać utylizacji z pomocą właściwej firmy recyklingowej zgodnie  z lokalnymi przepisami prawa.

Zawiera: toluen [WE 203-625-9]

Zawartość lotnych związków organicznych (LZO): 99,8% obj.

Pojemność: 500ml

Informacje dodatkowe

Waga 0,5 kg